Spletna izobraževanja

za pridobitev IZS in ZAPS kreditnih točk

Vabimo vas na spletna izobraževanja, s katerimi pridobite IZS in ZAPS kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Po udeležbi na tečaju vam na IZS/ZAPS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bomo vlogo oddali mi, vam pa bodo točke pripisane avtomatično.

Po opravljenem izobraževanju vam pošljemo potrdilo s katerega bodo razvidne IZS/ZAPS kreditne točke, zato od IZS/ZAPS ne boste dobili dodatnih obvestil.

Za pridobitev IZS/ZAPS kreditnih točk so razpisana naslednja spletna izobraževanja:

BIM modeliranje infrastrukture in zunanjih ureditev

Osnovne informacije:

Datumi izobraževanj:

 • 20. 6. 2024 ob 9:00

Trajanje: 4 šolske ure

Vsa izobraževanja bodo potekala preko aplikacije Microsoft Teams ali preko spletne platforme Confiva.

Cena: 350€ + DDV

Cena spletnega izobraževanja vključuje tudi:

 • PDF gradivo;
 • odgovore na konkretna vprašanja;
 • izdajo potrdila o udeležbi v PDF obliki.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki – sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika).

Namen izobraževanja:

Spoznati metode modeliranja 3D ploskev (ang. Grading), ki jih uporabljamo za načrtovanje:

 • zunanjih ureditev objektov,
 • parkirišč,
 • podpornih in opornih zidov,
 • pregrad,
 • stopničastih brežin,
 • temeljnih plošč,
 • utrjenih platojev,
 • gradbenih jam,
 • cestnih otokov,
 • spuščenih robnikov,
 • bankin, jarkov, …

Metoda Grading omogoča modeliranje 3D ploskev pod določenim nagibom. Izhodišče 3D ploskve predstavlja poljubna 2D ali 3D polilinija. Iz izhodišča poteka 3D ploskev pod določenim nagibom do podane razdalje, ali pa se zaključi na izbranem digitalnem modelu terena. Na obstoječo 3D ploskev lahko pripnemo poljubno število novih 3D ploskev. Tako lahko sestavimo prečni prerez poljubnega 3D objekta (kot je recimo oporni zid), ki potek vzdolž izhodiščne polilinije. Izkaže se, da se v praksi prečni prerez 3D objekta vzdolž izhodiščne polilinije spreminja. V takih primerih lahko 3D ploskve razdelimo na več regij. V posamezni regiji nastavimo ustrezne dolžine in nagibe 3D ploskev.

Prednosti omenjenega pristopa k načrtovanju je več. Že v osnovi govorimo o prostorskih problemih pri načrtovanju. Zato je 2D risanje v teh primerih bistveno bolj zamudno in zagotovo manj natančno. Med 3D ploskvami in modelom terena, na katerega se te navezujejo, lahko enostavno izračunamo volumne izkopov in nasipov. Omenjena metoda nam tudi omogoča, da s programom določimo optimalno višino izhodiščne polilinije (recimo roba platoja), pri kateri se izravnajo oz. izenačijo volumni izkopov in nasipov. Na koncu lahko v vzdolžnih in prečnih prerezih prikažemo poleg obstoječega terena, tudi prereze načrtovanih objektov. Ob spremembah parametrov 3D ploskev se prerezi objektov samodejno posodabljajo – brez dodatne ročne obdelave prerezov.

Iz povezanih 3D ploskev, ki sestavljajo prečni prerez objekta, se samodejno generirajo 3D Solid elementi. Nanje lahko pripnemo ustrezne podatke in jih izvozimo v IFC datoteko, ki je eden od osnovnih formatov za izmenjavo načrtov v sodobnem načinu BIM projektiranja. S tem pa imamo zagotovljeno tudi učinkovito izmenjavo podatkov med različnimi deležniki na projektu.

Program izobraževanja:

  09:00 – 09:45

  V prvem sklopu izobraževanja se bodo udeleženci naučili v CAD/BIM programih izdelati 3D modele različnih tipov objektov z metodo Grading. 3D modele objektov bomo izdelali iz 2D prerezov. Nato bomo 3D modele razdelili na več regij in v posameznih regijah spremenili dimenzije objektov.

   09:45 – 10:30

  Prikazali bomo še drug način izdelave 3D ploskev z metodo Grading, pri katerem bomo za izhodišče uporabili 2D in 3D polilinije. Iz izhodišča bo 3D ploskev potekala pod določenim nagibom do podane razdalje oz. se bo zaključila na izbranem digitalnem modelu terena.  

   10:30 – 11:15

  Naučili se bomo postopkov izdelave 3D Solid elementov iz »Gradingov«. Izdelali bomo prečne prereze, v katerih bomo poleg obstoječega terena prikazali tudi prereze poljubnih 3D Solid objektov. Nato se bodo udeleženci naučili postopka klasifikacije 3D Solid elementov v ustrezne IFC razrede ter nanje zapisali atributne podatke (ang. Property Sets).

   11:15 – 12:00

  Izračunali bomo volumne med 3D ploskvami in digitalnim modelom terena. 3D Solid elemente z dodanimi atributnimi podatki bomo izvozili v IFC format. Atributne podatke pa bomo izvozili tudi v Excelov format. Prikazali bomo možnosti za izmenjavo in nadaljnjo uporabo 3D modelov zapisanih v IFC formatu.

   Ciljna skupina:

   • pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva,
   • pooblaščeni inženirji s področja geodezije,
   • pooblaščeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva,
   • pooblaščeni inženirji ostalih strok, ki se ukvarjajo s 3D modeliranjem objektov.

   Uporaba javnih LIDAR in ortofoto podatkov za izdelavo DMR

   Osnovne informacije:

   Datumi izobraževanj:

   • 13. 6. 2024 ob 9:00

   Trajanje: 4 šolske ure

   Vsa izobraževanja bodo potekala preko aplikacije Microsoft Teams ali preko spletne platforme Confiva.

   Cena: 300€ + DDV

   Cena spletnega izobraževanja vključuje tudi:

   • PDF gradivo;
   • odgovore na konkretna vprašanja;
   • izdajo potrdila o udeležbi v PDF obliki.

   Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

    

   Namen izobraževanja:

   Spoznati postopke uporabe javno dostopnih LIDAR podatkov za izdelavo digitalnega modela reliefa (DMR). Pri tem gre za velike količine, lahko več 100 milijonov podatkov, ki jih je potrebno ustrezno obdelati, da jih lahko učinkovito uporabimo v procesu izdelave projektne dokumentacije.
   Uporabiti javne Ortofoto podatke za izboljšave modela DMR, zgrajenega iz LIDAR podatkov. Spoznati osnovne gradnike modela DMR ter postopke izdelave analiz DMR.

    

   Program izobraževanja:

   Izdelava DMR iz javno dostopnih LIDAR podatkov:

   • prenos LIDAR podatkov za območje Slovenije iz portala e-vode,
   • pretvorba podatkov v LAS format,
   • izdelava Point Cloud modela iz prenesenih podatkov,
   • izdelava poenostavljenega DMR iz LIDAR podatkov (razlaga metod TIN Simplify).

   Projekcija Ortofoto posnetkov na DMR za realističen prikaz dejanskega stanja terena:

   • prenos javno dostopnih podatkov daljinskega zaznavanja (Ortofoto) iz portala e-prostor,
   • uvoz Ortofoto podatkov v CAD okolje in projekcija na DMR,
   • zgostitev točk DMR na željenih območjih, ki so predmet podrobnejše obdelave (razlaga metod TIN Densify).

   Končni rezultat: natančen DMR iz LIDAR podatkov, opremljen s podatki daljinskega zaznavanja.

   Osnovne definicije gradnikov DMR:

   • predstavitev različnih tipov vhodnih podatkov za izdelavo DMR (geodetske točke v risbi, geodetski posnetki, vektorizirane plastnice, 3D ploskovni elementi, oblaki točk itd.),
   • združevanje poljubnega števila modelov DMR za realistični prikaz projektne rešitve na obstoječem DMR,
   • izvleček podatkov iz DMR – višinske točke, plastnice, zunanje meje.

   Izdelava analiz DMR:

   • analize višin in nagibov terena,
   • izdelava analiz višinskih pasov,
   • izdelava analiz poti vodnih kapljic (Water drop analysis) – za določevanje prispevnih območjih.

    

   Ciljna skupina:
   • pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva,
   • pooblaščeni inženirji s področja geodezije,
   • pooblaščeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva.

   Uporaba javnih prostorskih podatkov za izdelavo projektne dokumentacije

   Osnovne informacije:

   Datumi izobraževanj:

   • 6. 6. 2024 ob 9:00

   Trajanje: 4 šolske ure

   Vsa izobraževanja bodo potekala preko aplikacije Microsoft Teams ali preko spletne platforme Confiva.

   Cena: 300€ + DDV

   Cena spletnega izobraževanja vključuje tudi:

   • PDF gradivo;
   • odgovore na konkretna vprašanja;
   • izdajo potrdila o udeležbi v PDF obliki.

   Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

    

   Namen izobraževanja:

   Spoznati postopke pridobitve in uporabe javno dostopnih prostorskih (GIS) podatkov za namen izdelave projektne dokumentacije. Poleg uvoza GIS podatkov v CAD okolje, je namen tudi spoznati postopke izvoza CAD elementov s pripetimi atributi v SHP format – za namen predaje projektne dokumentacije.
   Spoznati postopke uporabe javno dostopnih LIDAR podatkov za izdelavo digitalnega modela reliefa (DMR). Pri tem gre za velike količine, lahko več 100 milijonov podatkov, ki jih je potrebno ustrezno obdelati, da jih lahko učinkovito uporabimo v procesu izdelave projektne dokumentacije.

    

   Program izobraževanja:

   Uporaba javnih GIS podatkov za potrebe izdelave projektne dokumentacije:

   • prenos javnih GIS podatkov za območje Slovenije iz portala e-prostor (parcele, stavbe, gospodarska javna infrastruktura),
   • priprava podatkov za uvoz v CAD okolje,
   • uporaba GIS atributih tabel (prikaz atributov v tabeli, filtriranje podatkov, poizvedbe…).

   Izdelava novega GIS sloja in izvoz v SHP datoteko:

   • izdelava novega GIS sloja z atributi,
   • dodajanje elementov iz risbe na GIS sloj,
   • izvoz GIS slojev v SHP datoteko.

   Izdelava DMR iz javno dostopnih LIDAR podatkov:

   • prenos LIDAR podatkov za območje Slovenije iz portala e-vode,
   • pretvorba podatkov v LAS format,
   • izdelava Point Cloud modela iz prenesenih podatkov,
   • izdelava poenostavljenega DMR iz LIDAR podatkov (razlaga metod TIN Simplify).

    Projekcija Ortofoto posnetkov na DMR za realističen prikaz dejanskega stanja terena:

    • prenos javno dostopnih podatkov daljinskega zaznavanja (Ortofoto) iz portala e-prostor,
    • uvoz Ortofoto podatkov v CAD okolje in projekcija na DMR.

     

    Ciljna skupina:
    • pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva,
    • pooblaščeni inženirji s področja geodezije,
    • pooblaščeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva.
    Uporaba BCP podatkov za izris obstoječe prometne signalizacije in načrtovanje kompleksnih predkrižiščnih tabel po Smernicah za vodenje prometa

    Osnovne informacije:

    Datumi izobraževanj:

    • 29. 5. 2024 ob 9:00
    • 18. 6. 2024 ob 9:00

    Trajanje: 2 šolski uri

    Vsa izobraževanja bodo potekala preko aplikacije Microsoft Teams ali preko spletne platforme Confiva.

    Cena: 200€ + DDV

    Cena spletnega izobraževanja vključuje tudi:

    • PDF gradivo;
    • odgovore na konkretna vprašanja;
    • izdajo potrdila o udeležbi v PDF obliki.

    Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kredito točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

    Namen izobraževanja:

    Spoznati postopek naročila obstoječe vertikalne (VPS) in horizontalne prometne signalizacije (HPS) iz banke cestnih podatkov (BCP). V nadaljevanju uporabiti te podatke za uvoz obstoječe VPS na odseku ceste, ki je predmet projekta.
    Spoznati postopke učinkovitega načrtovanja kompleksnih pred-križiščnih tabel, skladno s Smernicami za vodenje prometa.

     

    Program izobraževanja:

    Uporaba javnih GIS podatkov za potrebe izdelave projektne dokumentacije:

    • Prenos javno dostopnih podatkov o obstoječih cestah za območje Slovenije iz portala e-prostor – za odsek ceste, ki je predmet projekta.
    • Naročilo izvoza podatkov o obstoječi horizontalni (HPS) in vertikalni prometni signalizaciji (VPS) iz banke cestnih podatkov (BCP) v SHP formatu.
    • Uporaba atributov VPS za avtomatiziran izris obstoječih prometnih znakov v CAD okolje.
    • Učinkovito načrtovanje kompleksnih pred-križiščnih tabel, skladno s Smernicami za vodenje prometa.

     Ciljna skupina:
     • pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva,
     • pooblaščeni inženirji s področja prometnega inženirstva.

     V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja. O tem boste pravočasno obveščeni.

     E-račun pošljemo po izvedenem izobraževanju. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe spletnega izobraževanja.

     Vljudno vas prosimo, da upoštevate, da cena izobraževanja velja za eno osebo. V primeru več prisotnih oseb kot plačanih kotizacij, vam v skladu z našim poslovanjem naknadno izdamo račun za udeležbo dodatnih oseb. 

     Imate dodatna vprašanja?

     HEAD OFFICE

     3910 163rd Ave SW
     Tenino, WA 98589
     USA

     EU OFFICE

     Podutiška cesta 92
     1000 Ljubljana, Slovenia
     Europe

     EMPLOYMENT

     To apply for a job with KobiLabs, please send a cover letter together with your C.V. to: sales@kobilabs.com